var uid = '115690'; var wid = '234216'; Pembekalan Wisuda Sarjana ke 63 Pascasarjana ke 32 dan Diploma ">